Historie

Škola zahájila svůj provoz 16. července 1979, provozovatelem tehdy byly Rakovnické keramické závody. Od roku 1993 se stala škola součástí příspěvkové organizace Mateřská škola Průběžná. Od ledna 1998 je škola samostatným právním subjektem.

O nás

Otevřenost
Respekt a podpora
Individualizace
Odbornost
Spolupráce
Důvěra
Zdraví

Plány do budoucna?

Chceme být školou, kde se budou setkávat různí lidé s různými potřebami, možnostmi, názory a představami. Chceme být místem vzájemného respektu, spolupráce a bezpečným prostředím, které bude podporovat chuť se učit novému a mít z toho radost. Za velmi důležité považujeme vytváření předpokladů dětí pro celoživotní vzdělávání, nejen tedy přípravu na vstup do základní školy. V předškolním vzdělávání chceme klást důraz na intenzivní spolupráci s rodinou dítěte.

Katedrová škola

Spolupracujeme s Centrem školského managementu Pedagogické fakulty UK.

Náš tým

Mgr. et Mgr. Jana Kovářová

Ředitelka školy

Vystudovala maturitní obor Učitelství pro mateřské školy na SPgŠ Beroun, obor Pedagogika na FFUK v Praze, obor Školský management a navazující obor Management vzdělávání na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy

Absolvovala studium pro ředitele škol a školských zařízení, kurz logopedické asistentky a semináře zaměřené na oblast řízení školy,

Realizuje mezinárodní eTwinningové projekty

Lektoruje kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na téma školní zralosti a připravenosti

Vede Logohrátky

Mgr. Radka Bradáčová

Zástupce ředitelky školy

Vystudovala obor Předškolní a mimoškolní pedagogika na SPgŠ Beroun a obor Pedagogika na FFUK v Praze

Absolvovala studium pro ředitele škol a školských zařízení

Absolvovala kurz logopedického asistenta, kurz zdravotníka zotavovacích akcí

Koordinuje práci Rady rodičů při MŠ V Lukách a činnost stravovací komise

Popularizátor programu eTwinning v České republice

Vede aktivitu eTwinning

Ivana Hudečková

Učitelka MŠ

Vystudovala obor Učitelství pro mateřské školy na SPgŠ Beroun

Absolvovala semináře zaměřené na zdravotně preventivní aktivity a pohybové aktivity, seminář polytechnické výchovy, seminář zabývající se aktivní spoluprací s rodiči

Absolvovala kurz zdravotníka zotavovacích akcí, logopedického asistenta, předčtenářské gramotnosti a připravenosti pro školu

Vede „Notičku“

Jana Mendelová

Učitelka MŠ

Učitelka MŠ

Vystudovala obor Učitelství pro mateřské školy na SPgŠ Beroun

Účastnila se v projektu Do školy včas – bez odkladu školní docházky

Absolvovala semináře zaměřené na plánování činností v mateřské škole, na výtvarné činnosti a psychologické aspekty výchovy, kurz artefiletiky pro předškoláky, angličtinu pro začátečníky, semináře zaměřené na předmatematickou gramotnost

Absolvovala kurz logopedické asistentky

Vede „Předškoláčka“

Dita Škaloudová

Učitelka MŠ

Vystudovala obor Učitelství pro mateřské školy na SPgŠ Beroun

Absolvovala semináře zaměřené na pracovní činnosti, na hudební aktivity, řečové dovednosti dětí

Absolvovala kurz logopedické prevence a kurz zdravotníka zotavovacích akcí

Vede „Notičku“

Mgr. Pavla Mašková

Učitelka MŠ

Vystudovala obor Vychovatelství na SPgŠ Beroun a obor Předškolní pedagogika na PedFUK v Praze

Absolvovala semináře zaměřené na psychologické aspekty výchovy, keramický kurz, seminář předmatematické a předčtenářské gramotnosti, kurz rétoriky

Účast v projektu EU a my s výjezdem do evropských institucí

Absolvovala kurz logopedického asistenta, kurz zdravotníka zotavovacích akcí, kurz lektorských a mentorských dovedností, kurz osobnostně sociálního rozvoje

Vede keramiku

Bc. Iveta Peruthová

Učitelka MŠ

Vystudovala obor Psychologie – speciální pedagogika na PedFUK v Praze

Účastnila se všech seminářů projektu „Malí Šikulové“ zaměřených nejen na podporu polytechnické výchovy v mateřské škole

Absolvovala kurz logopedické prevence

Absolvovala kurz primární protidrogové prevence (peer-program) a seminář přibližující vzdělávání ve škole speciální

Vede aktivitu „Šikulka“

Kateřina Hanychová

Učitelka MŠ

Vystudovala obor “Předškolní a mimoškolní pedagogika” na SpgŠ Beroun

Absolvovala semináře: předmatematické představy pro předškolní děti, pohybové aktivity v přírodě, umění jednat, přesvědčit, komunikace ve společnosti, cvičení na BOSU, balanční cvičení, cvičení s dětmi

Absolvovala kurzy: Instruktor Aerobiku, Plavání, Fitness

Personál MŠ

Paní školnice v mateřské škole zajišťují běžné domovnické práce a celkovou pravidelnou údržbu, a to především úklid všech prostor v mateřské škole včetně zahrady. Pečují o čistotu ložního prádla, pravidelnou výměnu, zajišťují generální úklid školy. Kromě toho jsou k dispozici učitelkám při sebeobslužných činnostech dětí přímo ve třídě (pomoc při oblékání, hygieně, stolování, pomoc při úklidu výtvarných pomůcek).
Školnice:
Monika Kochová
Jitka Eliášová

Paní kuchařky zajišťují celý chod školní jídelny (vaření, agenda spojená s chodem stravovny, výdej stravy, péče o výdejny stravy, úklid školní jídelny, péče o sklad potravin). Při výdeji stravy jsou k dispozici dětem při stolování a vytváření společenských návyků. Vedoucí stravovny koordinuje práci stravovací komise.
Kuchařky:
Jana Krátká – vedoucí školní jídelny
Erika Ivanovová - kuchařka
Natálie Chromychová – kuchařka
Mária Gajdošová – pomocná kuchařka
Aneta Vašmuciusová - kuchařka -na rodičovské dovolené