Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání

Projekt „Profesní rozvoj pedagogů MŠ V Lukách a podpora provázanosti předškolního a základního vzdělávání ve spolupráci s rodinou

probíhal od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018 a celkem jsme čerpali z OP VVV 341 728,- Kč

Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání

Šablony II.

Projekt  „AKTIVNÍ ŠKOLKA“ probíhá od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2020. Na projekt škola získala částku 536 352,-Kč, která bude využita na podporu profesního rozvoje pedagogů naší školy, na podporu čtenářské pregramotnosti dětí, na využití informačních technologií ve vzdělávání a na podporu spolupráce školy s rodinami dětí.

eTwinning

eTwinning je aktivita, prostřednictví níž mohou učitelé z různých evropských zemí vzájemně spolupracovat, komunikovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.

Tato aktivita podporuje spolupráci evropských škola postavenou na používání informačních a komunikačních technologií.

V naší škole na projektech mezinárodní spolupráce pracují Radka Bradáčová, Kateřina Hanychová a Jana Kovářová

 

eTwinning – Jak chutná podzim

 

Hlavním cílem tohoto projektu bylo vytvořit Česko-Slovenskou podzimní kuchařku, uvědomění si nejen rozdílů ale i shod obou jazyků, poznávání a využívání informačních technologií při běžném denním programu, učit se pracovat podle předem daného harmonogramu a zapojení rodin do vzájemné spolupráce. Projekt probíhal od září 2016 do ledna 2017. Na podzim 2017 byl oceněn certifikátem Quality Label v České i Slovenské republice a rovněž certifikátem European Quality Label.

Navštivte stránky projektu

eTwinning – Princess Bee-Bot

Cíle projektu

  • Použití snadno ovladatelného malého robota Bee-Bot v předškolním vzdělávání
  • Programování, odhad, řešení problémů, spolupráce a zábava v mezinárodním vzdělávacím projektu
  • Realizace – říjen-prosinec 2017

Našimi projektovými partnery byly předškoláci  ze slovenské Bratislavy, chorvatského Zábřehu a estonského Tallinu. Hlavním cíle projektu bylo kreativní využití moderní pomůcky pro vzdělávání předškoláků – robotické programovatelné včelky Bee-Bot. Pomocí práce s touto včelkou jsme rozvíjeli nejen logické myšlení a základy k programování, vyjadřování, smysl pro spolupráci, ale i jemnou a hrubou motoriku a další kompetence. Projekt byl ale především zábavný pro nás všechny. Spolu s partnery jsme komunikovali hlavně pomocí videa a fotografií, plnili jsme jednoduché úkoly – včelku jsme převlékli do vyrobeného princeznovského kostýmu, její pomocí vytvořili pohádku, naučili ji kreslit a tancovat. Děti ve všech spolupracujících zemích také volily nejkrásnější včelku – Miss Princess Bee-Bot. Na konci projektu jsme si vyrobili drobné dárky a vánoční přání, vše donesli na poštu a těšili se na pozdravy a dárky ze zahraničí. Projekt splnil svůj účel – děti se atraktivní formou seznámily se základy jednoduchého programování a tuto moderní hračku si zamilovaly a běžně ji užívají ve volné hře v mateřské škole.

eTwinning – Let´s Play

Projekt Let´s Play, oceněný Evropskou jazykovou cenu a eTwinning Quality Label a European Quality Label

„Let´s play“ byl eTwinningový projekt deseti mateřských škol z devíti Evropy, kde školní týmy vzájemně sdílely jednoduché dětské hry. V první části došlo k představení a seznámení s ostatními školkami a dětmi pomocí fotografií. Poté se náš tým naučil pohybovou hru „Kompot“ a pomocí videa jsme sdíleli s partnery, jak ji hrát.  Vždy, když někdo z partnerů přidal do virtuální třídy novou hru, jsme se ji naučili a pořídili záznam, jak ji hrajeme. Postupně vzniklo více než 40 zajímavých videí, které jsme sledovali, komentovali a popisovali.

Vzdělávací nabídka projektu: rozvíjení poznání, zrakového vnímání a rozlišování (seznámení s mapou), sluchového rozlišování, logického myšlení, vyjadřování (popis pravidel, rozvoj komunikace, společná formulace definic, vypravování), výslovnosti, jazykových schopností, paměti, spolupráce ve skupině, smyslu pro dodržování pravidel, seznámení s možnostmi ICT (zákonitosti a pravidla při natáčení videa, vyhledávání informací), hrubé, jemné motoriky i grafomotoriky, pohybové koordinace, smyslu pro humor, pospolitosti a systematické spolupráce.

Hlavní hodnotou projektu a tím, co děti vnímaly nejvíce, byla zábava a nenásilné učení, které díky ní probíhalo. Děti získaly motivaci k další výuce jazyků. Pro učitelky projekt posloužil jako sdílení dobré a osvědčené praxe.

 

eTwinning – Sing along

Sing along byl jednoduchý eTwinningový projekt zaměřený hlavně na hudební, jazykovou  a rozumovou výchovu, realizovaný od ledna do dubna 2018. Spolupracujícími týmy byly předškoláci z Velké Británie, Slovenska a z naší školky. Hlavním cílem projektu bylo naučit se jednoduchou dětskou píseň každé zúčastněné země a během videokonference všechny společně zazpívat.

Tento projekt byl realizován ve třídách Zajíců a Medvědů –tj. nejstarších dětí ve věku 5-7 let. Byl realizován většinou v ranních hodinách v rámci pravidelných chvilek logopedické prevence. U dětí se docházelo k rozvoji paměti, artikulační obratnosti, sluchové diferenciace, povědomí o širší mnohojazyčné společnosti, schopnosti záměrně udržet pozornost, vyvinutí volního úsilí k dokončení činnosti. Dále děti zlepšovaly vokální hudební dovednosti a schopnost spolupráce, seznamovaly se s možnostmi ICT.

Hlavní aktivitou byla společná videokonference, uspořádaná pomocí služby Hangouts dne 24.4.2018  v 11,30 a 15 hodin. Důvodem dvojí realizace bylo rozdělení dětí z Velké Británie do dopolední a odpolední školy.  Během spojení všech tří škol jsme se se spolupracujícími týmy pozdravili, zamávali si, představili se a následně společně zazpívali všechny čtyři písně. Každá videokonference trvala asi 20 minut. Komunikace probíhala ve slovenském a anglickém jazyce. Videokonference byla novou zkušeností a velkou zábavou, celý projekt se podařil a naplnil cíle, které si na počátku stanovil.

eTwinning – Life is like a rainbow

 

eTwinningový projekt Life is like a rainbow byla realizován s nejstaršími dětmi ze školky ve druhém pololetí 2017/2018. Sedm barev duhy symbolizovalo 7 vzdělávacích oblastí a témat. V projektu bylo zapojeno téměř dvacet týmů z Estonska, Polska, Řecka, Litvy, Turecka, Itálie a Rumunska. Týmy předškoláků si navzájem zadávali a plnili úkoly z oblasti jazykové výchovy, matematiky, umění, řemesel, sportu a her, vědy a hudby. Díky projektu jsme si vyzkoušeli například vyrábět náramky, malovat jako Modigliani, poznávat a počítat geometrické tvary, kreslit poslepu inspirovaní vážnou hudbou, pracovat s digitálním mikroskopem, hovořit estonsky, vyrábět drnkátka, experimentovat s vodou a papírovými květy, skákat panáka, modelovat vánočky, tančit s roboty, kreslit tradiční severské symboly, pixelové umění a mnoho dalšího. Projekt byl velmi pestrý, inspirativní,  zábavný i úspěšný – v Estonsku získal nejen Certifikát kvality, ale také hlavní národní cenu za nejlepší projekt.

Projekty Město Rakovník

2018 – 2019

Projekt „MÁME RÁDI ZVÍŘATA“

Celoroční projekt je začleněn do běžných vzdělávacích aktivit v mateřské škole, ale i nadstandardních mimoškolních aktivit – činnosti zaměřené na prohlubování znalostí o živočišné říši, na rozvoj správného vývoje řeči, výtvarné, pracovní a hudební aktivity, pohybové a další oblasti rozvoje. Výstupem vzdělávacích aktivit bude „Atlas zvířat“, na jehož výrobě se budou podílet děti, učitelky a rodiče. Smyslem projektu je rozvíjet prostřednictvím různých činností kladný vztah k sobě, k prostředí, ve kterém žijeme, k přírodě. Děti se učí poznávat a chápat, že lidská činnost může životní prostředí chránit, ale také poškozovat. Hlavním cílem je přimět děti k aktivnímu přístupu k okolí a možnostem zlepšení vlastního života. V rámci projektu budou mít děti možnost v přirozených situacích, ale i zprostředkovaně si osvojovat znalosti, dovednosti a návyky potřebné k ochraně životního prostředí a k vytváření si základních ekologických návyků.

Projekt „HÝBEJME SE“ je zaměřen na pohybový a duševní vývoj dítěte. Hlavním tématem je seznámit děti s problematikou zdravého životního stylu, která je poměrně široká a zahrnuje témata jako je zdraví, životní styl, zdravá výživa, pohybová aktivita a sport, duševní zdraví neboli psychohygiena, výchova ke zdraví a využití volného času.

 

eTwinning – Travelling in Europe

“Traveling in Europe”je eTwinningovým projektem třídy Medvědů, který probíhá již od počátku roku 2018.

Cílem je spolupráce partnerských škol prostřednictvím panenek, obohacení o nové poznatky o evropských zemích a seznámení s životem v jiných evropských školách. Součástí je i poznání cizího jazyka a využití informačních technologií.

Společně s dětmi jsme vyrobili panenky, které jsme poslali našim kamarádům na Slovensko, do Turecka, Rumunska a Itálie. Naopak my jsme dostali 4 panenky, a to ze Slovenska (Zuzi), z Turecka (Didi a Eda) a z Rumunska (Dragoš). Tyto panenky s námi prožívají každodenní činnosti ve školce, ale také „cestují“ v rodinách dětí. Společné zážitky sdílíme v prostředí Twinspace, a i díky tomuto chráněnému prostředí jsme se setkali s Tureckou školou „naživo“, do kterého jsme zapojili i rodiče.

Výstupem projektu budou nejen nové znalosti o jiných zemích dokumentované ve sdíleném dokumentu, ale také praktické zkušenosti s cizím jazykem – slovenštinou a angličtinou.